Obsługa Finansowo - Księgowa

 • prowadzenie pozaksięgowej ewidencji (księgowości) wspólnoty mieszkaniowej w oparciu o wymogi w tym zakresie stawiane przez art. 22 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali
 • pełny zakres usług ewidencyjnych prowadzony przy zastosowaniu podstawowych zasad księgowości zapisanych w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości
 • zakładanie rachunku bankowego wspólnoty mieszkaniowej-dysponentem jest zarząd
 • przygotowywanie bankowych dokumentów przelewu zobowiązań
 • dokonywanie operacji finansowych wspólnoty poprzez rachunek bankowy
 • naliczanie i rozliczanie odsetek z tytułu nieterminowych wpłat zaliczek
 • imienne powiadamianie właścicieli o stanie ich rozrachunków
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży w przypadku gdy wspólnota mieszkaniowa jest podatnikiem podatku od towarów i usług
 • sporządzanie w imieniu wspólnoty mieszkaniowej wszystkich deklaracji podatkowych w układzie miesięcznym i rocznym
 • sporządzanie w imieniu wspólnoty mieszkaniowej rozliczeń i deklaracji związanych z ubezpieczeniami społecznymi pracowników względnie zleceniobiorców
 • sporządzanie rocznych rozliczeń wnoszonych przez właścicieli lokali zaliczek (na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz kosztów dostawy mediów)
 • sporządzanie miesięcznych/kwartalnych informacji w formie sprawozdania finansowego dla potrzeb Zarządu wspólnoty mieszkaniowej
 • sporządzanie za zadane okresy kartotek mieszkaniowych właścicieli
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego wspólnoty mieszkaniowej obejmującego:
  • sprawozdanie finansowe wspólnoty mieszkaniowej
  • zestawienie obrotów i sald kont księgi rachunkowej wspólnoty mieszkaniowej
  • zestawienie otrzymanych faktur z podziałem na poszczególne składniki kosztowe
  • zestawienie nadpłat i zaległości właścicieli
  • zestawienie należności i zobowiązań kontrahentów
  • kartoteki właścicieli
 • prowadzenie windykacji należności z tytułu pożytków i innych przychodów na rzecz wspólnoty, w postępowaniu przedsądowym

Dane Kontaktowe

Masz pytania? Zadzwoń,
fachowo doradzimy oraz
dopasujemy ofertę do
Twoich potrzeb.

ul. Człuchowska 68a lok. U1
01-360 Warszawa
tel. 22 612 14 50
kom. 500 521 537
e-mail: biuro@administracjawspolnot.pl

Formularz kontaktowy

Proszę wpisać Imię i Nazwisko.
Proszę wpisać Email.
Proszę wpisać Temat.
Proszę wpisać Wiadomość.