Nasza

Oferta

Administracja Wspólnot Mieszkaniowych

Zarządca Nieruchomości  - Wiesław Kaźmierczak – Licencja  nr 8757

Zarządca Nieruchomości -  Piotr  Kaźmierczak – Licencja  nr 24076

      Warszawa ul. Człuchowska 68a lok.U1  tel. 22 612 14 50  kom 500 521 537 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

DOŚWIADCZENIE  ZAWODOWE

 

25 letnia praktyka w zarządzaniu i administrowaniu wspólnotami mieszkaniowymi

 • 15 letnia własna działalność gospodarcza.
 • 7 lat jako Kierownik Administracji Osiedla w Spółdzielni Mieszkaniowej - zasoby osiedla 49 budynków mieszkalnych
 • 3 lata jako z-ca Kierownika Administracji Osiedla ds. technicznych

 

Podstawowe wykonywane w tym czasie obowiązki:

 •   odbiory nowo wybudowanych budynków mieszkalnych,
 •   odbiory techniczne wykonywanych robót remontowych,
 •   świadczenie usług ogólnobudowlanych (stolarskich, elektrycznych, hydraulicznych

       i innych ) dla mieszkańców,

 •   wykonywanie przeglądów obiektów budowlanych oraz lokali,
 •   utrzymanie czystości na osiedlu,
 •   windykacja należności za czynsz,
 •   utrzymanie na wysokim poziomie stanu technicznego administrowanych zasobów,

             przygotowanie planu modernizacji i remontów budynków,

 •   organizacja zebrań z mieszkańcami.

 

 

OSIĄGNIĘCIA ZAWODOWE W TYM  OKRESIE :

 

 • modernizacja 36  budynków mieszkalnych (wykonanie nowych instalacji gazowych)
 • termomodernizacja 9 budynków mieszkalnych,
 • kierowanie zespołem kilkudziesięciu pracowników w tym :

     administratorów, majstrów, konserwatorów, gospodarzy domów

 •  

 

Zarządzane i administrowane zasoby:

Czterdzieści jeden Wspólnot Mieszkaniowych na terenie województwa mazowieckiego, w tym z udziałem własności m . st. Warszawy , Urzędu Marszałkowskiego woj. mazowieckiego, Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, PKP  i innych.

Powierzchnia zarządzanych  budynków: od 1000 m2  do  20 000 m2

Do wglądu ;

Umowy o administrowanie i zarządzanie,  referencje, opinia  służbowa, opinia Rady Nadzorczej Spółdzielni, zakres czynności Kierownika Administracji Osiedla, Polisa OC Zarządcy Nieruchomości ,zaświadczenia z ZUS, US i inne.

 

ZAKRES PROPONOWANYCH OBOWIĄZKÓW ADMINISTRATORA

 

Czynności związane z przejęciem nieruchomości :

Protokolarne przejęcie dokumentacji administracyjnej, dokumentacji budowy i powykonawczej dot.

nieruchomości  w tym między innymi:

 •  dokumentacji technicznej budynku,
 •  instrukcji obsługi i eksploatacji,
 •  kart gwarancyjnych,
 •  decyzji urzędu o dopuszczeniu budynków do użytkowania,
 •  aktualnych protokołów przeglądów technicznych,
 •  książki obiektu budowlanego,
 •  dokumentacji administracyjnej,
 •  przygotowanie protokołów przejęcia nieruchomości
 • podejmowanie odpowiednich działań w sytuacji, jeżeli przekazana dokumentacja jest niekompletna bądź wymaga dodatkowej weryfikacji.

 

Czynności związane z bieżącym administrowaniem, eksploatacją i bezpieczeństwem nieruchomości:

 - Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej

   przez przepisy prawa budowlanego,

 - Inwentaryzowanie części wspólnej nieruchomości,

 - Nadzór nad terminowym zlecaniem kontroli technicznych, okresowych przeglądów nieruchomości i

   urządzeń stanowiących ich wyposażenie (zgodnie z wykładnią prawa),

 -Kontrola i nadzór nad zapewnieniem ciągłości dostaw energii elektrycznej, wody, gazu oraz wywozu

   nieczystości,

 - Kontrola i nadzór nad utrzymaniem nieruchomości wspólnej w stanie należytego porządku i czystości

   (pomieszczenia techniczne, teren zewnętrzny),

 - Kontrola i nadzór nad firmami odpowiedzialnymi za: konserwację instalacji technicznych budynku oraz

   innymi usługami związanymi z funkcjonowaniem osiedla,

 - Kontrola i nadzór nad usuwaniem awarii, ich przyczyn i skutków,

 - Kontrola i nadzór nad odbiorem prac remontowo - modernizacyjnych,

 - Zbieranie ofert dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem

   nieruchomości,

 - Pełnienie funkcji łącznika pomiędzy firmami zewnętrznymi, a właścicielami nieruchomości,

 - Przeprowadzanie wizytacji i obchodów nieruchomości mających na celu weryfikację pracy pozostałych

   dostawców usług dla nieruchomości,

 -Dokonywanie odczytów liczników lub nadzór nad wykonywaniem odczytów liczników przez podmioty

  zewnętrzne, w okresach wynikających z terminów rozliczeń mediów.

 

Czynności związane z obsługą Wspólnoty Mieszkaniowej i jej członków:

-właściwe i skuteczne informowanie właścicieli, rozwiązywanie bieżących problemów w celu zapewnienia komfortu mieszkańcom,

-nadzór nad organizacją Wspólnoty Mieszkaniowej poprzez wystąpienie o nadanie NIP, REGON i założenie konta bankowego w razie takiej potrzeby,

-bieżąca weryfikacja stanu formalnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie wykazu lokali i ich właścicieli,

-nadzór nad opłacaniem podatków i innych opłat publicznych przypadających od nieruchomości wspólnych,

-monitorowanie ubezpieczeń związanych z nieruchomością wspólną,

-przygotowanie i obsługa obowiązkowego zebrania właścicieli nieruchomości,

-udzielanie informacji administracyjnych właścicielom lokali przez telefon czynny

 w godzinach 9.00-19.00 i e-mail,

-kontakt telefoniczny 24H z administratorem dedykowany członkom Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej   i służbom technicznym,

-organizacja okresowych spotkań informacyjnych z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej na terenie nieruchomości,

-regularne uczestniczenie w e-forum wspólnoty i bieżące odpowiadanie na zawarte tam pytania mieszkańców.

 

Czynności związane z gospodarką ekonomiczno-finansową Wspólnoty Mieszkaniowej:

 - prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz ewidencji

zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz e-kartotek,

 - przygotowanie projektów planów gospodarczych (rzeczowo-finansowych) oraz korekta tych planów,

 - przygotowanie naliczeń na podstawie uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej, rozliczeń planów gospodarczych, comiesięcznych informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości wspólnej oraz przychodach,

 - sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego,

 - analiza i stały nadzór nad windykacją należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości oraz podejmowanie działań windykacyjnych mających na celu odzyskanie zaległych należności,

 - analiza i stały nadzór nad windykacją należności od właścicieli lokali nieruchomości oraz podejmowanie działań windykacyjnych mających na celu odzyskanie zaległych należności,

- rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych

mediów, funduszu na remonty i modernizacje, w tym:

a) rozliczenie zaliczek wnoszonych na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej i fundusz remontowy i

modernizacyjny raz na 12 miesięcy,

b) rozliczanie zaliczek wnoszonych na koszty zużytych mediów raz na 6 miesięcy,

 - Przygotowywanie poświadczeń bądź zaświadczeń właścicielom lokali,

 - Przygotowywanie płatności do podpisu/autoryzacji,

 - Udzielanie informacji księgowych właścicielom oraz użytkownikom lokali telefonicznie lub przez e-mail,

 

Czynności związane z doradztwem, mające na celu utrzymanie nieruchomości w stanie nie pogorszonym:

 - Porady prawne związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości wspólnej, a w sytuacjach tego

wymagających przybierające postać opinii prawnych,

 - Przedstawienie korzystnej pod względem cenowym oferty na obsługę bankową, windykacyjną oraz oferty ubezpieczeniowej,

 - Analizowanie, doradztwo w zakresie kosztów dotyczących nieruchomości oraz sugerowanie działań

optymalizacyjnych,

 - Analizowanie ofert dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem

nieruchomości oraz doradztwo w w/w zakresie,

 - Przygotowanie i negocjowanie umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem

nieruchomości.

Inne czynności wpływające na sprawne funkcjonowanie Wspólnoty Mieszkaniowej:

- Pełnienie dyżurów informacyjnych na terenie nieruchomości                            

- Stały kontakt drogą telefoniczną i e-mailem z członkami Zarządu, informowanie ich o bieżących

problemach.

 

Zarządzanie procesem egzekwowania rękojmi i gwarancji na nieruchomości:

 Aktywne doradztwo i zarządzanie procesem egzekwowania uprawnień właścicieli z tytułu gwarancji i

rękojmi na części wspólnej:

· Nadzór nad zleceniem wykonania przeglądów i ekspertyz dotyczących stanu budynków,

· Analizę i pomoc w wyborze sposobu egzekwowania uprawnień (negocjacje, droga sądowa),

· Negocjacje, bądź nadzór nad przebiegiem sprawy sądowej,

 Doradztwo właścicielom lokali w zakresie sposobów i możliwości egzekwowania uprawnień z tytułu

gwarancji i rękojmi.

 

       Przyjęcie naszej oferty zapewni wysoką jakość oferowanych usług, a przede wszystkim :

 • zwolni właścicieli nieruchomości z odpowiedzialności za nałożone zgodnie z prawem

       obowiązki w zakresie :                                                                    

        -  nadzoru i utrzymania technicznego nieruchomości 

            -  prowadzenia  księgowości  lokali i budynku

            -  nadzoru nad utrzymaniem  sanitarnym, w tym czystości

 •    dyspozycyjność i właściwy przepływ informacji między Administratorem

        a mieszkańcami budynku 

 •   właściwy nadzór nad firmami wykonującymi usługi na rzecz mieszkańców
 •   profesjonalną i uprzejmą obsługę
 •   niskie koszty administrowania  

 

         PROPONOWANE WYNAGRODZENIE ZA ADMINISTROWANIE (wg w/w zakresu obowiązków)  -   0,48 zł  za m2 powierzchni wg udziałów.                   

               Zapraszamy na naszą stronę internetową  www.administracjawspolnot.pla także byłoby nam niezmiernie miło osobiście przedstawić proponowaną ofertę na administrowanie w tym szczegółowy zakres i sposób administrowania nieruchomością.       

Dane Kontaktowe

Masz pytania? Zadzwoń,
fachowo doradzimy oraz
dopasujemy ofertę do
Twoich potrzeb.

ul. Człuchowska 68a lok. U1
01-360 Warszawa
tel. 22 612 14 50
kom. 500 521 537
e-mail: biuro@administracjawspolnot.pl

Formularz kontaktowy

Proszę wpisać Imię i Nazwisko.
Proszę wpisać Email.
Proszę wpisać Temat.
Proszę wpisać Wiadomość.